ברוכים הבאים לאתר העסק Green Screen (להלן: העסק או גריין סקריין)

הסכמה לתנאי שימוש

כל שימוש באתר  Green Screen שכתובתו הרשמית הינה www.greenscreen.co.il  (להלן: האתר) בכל דרך ו/או  אמצעי לרבות כל מכשיר מכל סוג, מעיד על הסכמה מלאה ובלתי מסויגת לתנאי השימוש באתר (להלן: תנאי השימוש).

ככל ואינכם מסכימים לכל המובא לעיל, הנכם מתבקשים בזאת להפסיק כל שימוש באתר.

בכל עניין הקשור לשימוש באתר, ניתן לפנות לבעלים באמצעות דוא”ל studio AT greenscreen.co.il.

שימוש באתר:

מובהר בזאת כי תנאי השימוש חלים על כל שימוש באתר בכל דרך באשר היא בין אם בצורה ישירה ו/או  עקיפה דרך אתר ו/או  כל כלי/ אמצעי אחר.

אודות האתר:

האתר מספק מידע מאת העסק או כל מידע אחר שהעסק בחר להציג. לעסק ישנה הזכות המלאה והבלתי חוזרת להעלות, לשנות, למחוק, לעצב מחדש, להסתיר, להדגיש, והכל ע”פ שיקול דעתו הבלעדי בלבד.

השימוש באתר:

השימוש באתר, תכניו והשירותים המוצעים בו, אך ורק בהתאם לכללים המובאים להלן, כל זאת בכפוף לחיקוק והדין הישראלי הרלוונטיים.

כל שימוש אחר ללא הסכמה בכתב ומראש מאת העסק, אסור בתכלית האיסור ומהווה הפרה להסכם זה על כל המשתמע מכך.

השימוש באתר הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין לעשות כל שימוש אחר ו/או  לאפשר שימוש כזה בכל דרך ו/או  אמצעי.

אין להעתיק ו/או  להשתמש בכל דרך ו/או  אמצעי לרבות אך לא רק דרך פרסומים אלקטרונים ו/או  דפוס וכיו”ב, לכל מטרה באשר היא.

הפעלה של כל אמצעי על האתר ותכניו לשם חיפוש, סריקה, העתק ואחסון בין אם זמני ובין אם לצמיתות, אסור בהחלט.

הצגה של תכני האתר לרבות אך לא רק דרך שיקוף בפלטפורמה אחרת, בכל דרך אסורה.

אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים שאינם חוקיים, פורנוגרפיים, מסיתים נגד קבוצה מוגנת אך לא רק, הקוראים לפעולה מנוגדת לחוק, או כל פעולה פסולה אחרת.

כל קישור שאינו מנוגד למוזכר לעיל, תהא בהיתר מראש מאת העסק בלבד ותבוצע לאתר עצמו בכתובתו המלאה וללא כל התניה או הגבלה.

לעסק שמורה הזכות לבקש להסיר כל קישור לאתר, גם במקרה שניתנה הסכמה לכך בעבר. ההסרה תבוצע לאלתר ולא תהיה כל דרישה או טענה או תביעה בשל כך.

מובהר בזאת, שאין העסק נושא בכל אחריות לכל נזק בשל קישור לאתר, גם אם ניתנה ההסכמה לכך. המקשרים או מי מטעמם הינם נושאי האחריות הבלעדיים לכל נזק שיגרם להם או למשתמשים, ולעסק קיימת זכות לשיפוי ככל ויגרם לו נזק ישיר או עקיף בשל כך.

כל קישור (לינק) באתר לאתרי אינטרנט אחרים, נעשה במטרה לסייע באיתור תכנים רלוונטיים. הקישור נעשה לאחר בדיקת תקינות ורלוונטיות של האתר המקושר.

כאמור תכנים אלו, אינם מתפרסמים מטעם העסק ואינם משקפים בהכרח את דעה ו/או  עמדה ו/או  הזמנה לפעולה לרבות, אך לא רק, רכישה. כל העושה פעולה מעין זו עושה זאת על דעתו ובאחריתו בלבד.

מודגש בזאת שהנהלת האתר אינה שולטת ו/או  מפקחת על הנעשה בקישורים אלו, ואינה ערבה, בכל צורה, לטיב תכנים אלו.

לעסק מלוא הזכות לעדכן ו/או  להסיר קישורים אלו בכל עת שיחפוץ.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר על כל תכניו הינה של העסק בלבד או לצד ג שהתיר את השימוש כאמור.

הזכויות חלות בין היתר על המידע באתר לרבות עיצוב גרפי ובסיס נתונים.

שימוש בכל דרך לרבות, אך לא רק, העתקה, הפצה, הצגה בפומבי, ביצוע פומבי, העברה, שינוי, עיבוד, מכירה והשכרה בכל דרך ו/או  אמצעי לרבות אך לא רק אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום ו/או  הקלטה, אסורה בתכלית האיסור אלא אם ניתן אישור מראש ובכתב לכך מאת העסק.

שם העסק, שם האתר, דומין, שם הבעלים וכל סימן מסחרי הינם רכושו המלא והבלעדי של העסק והשימוש בהן אסור אלא אם ניתנה הסכמה בכתב ומראש לכך מאת העסק.

אחריות העסק

השימוש באתר ותכניו הינו שימוש כמות שהם. אין העסק אחראי להתאם והנגשה שאינה דרושה על פי חיקוק.

השימוש באתר נעשה לאחר בדיקת התאמת האתר ותכניו לצרכים ולמטרות המשתמשים. כל טענה או דרישה בעניין האתר ותכניו לעניין זה לא תתקבל.

אין לראות באתר ובתכניו כל הצעה, עצה והזמנה לכל פעולה או הימנעות מכזו, וכל העושה כך עושה זאת באחריותו המלאה ואין לעסק כל קשר להחלטות אלו והשלכותיהן, לרבות אך לא רק, נזקים כתוצאה מכך.

משתמשים באתר מודעים לכך שהעסק אינו מתחייב בכל צורה כלשהי לכך שהאתר יהיה זמין באופן רציף, נטול הפרעות, הפסקות ויהיה חסין בכל דרך כלשהי מפגיעה זדונית, וכל תקלה ו/או  כשל וכל ההשלכות לרבות הנזקים בשל כך, אינן באחריות העסק.

שיפוי

משתמשי האתר מתחייבים בזאת לשפות את העסק או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום והוצאה לרבות עלויות הליך משפטי, ככל ויפרו את תנאי השימוש.

שינויים באתר

לעסק מלוא הזכות לנהוג באתר כמנהג בעלים, ולשנות כל פרט באתר לרבות עיצוב, כתובת או כל דבר אחר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. אין ולא תהיה למשתמשים כל טענה או תביעה או דרישה לעניין זה.

העסק יבצע עדכונים אלו ללא התראה מראש או כל הודעה לעניין זה. באחריות כל גורם הנסמך על מידע באתר, ועשה זאת כמאור בהתאם להסכם זה, להתעדכן בהתאם.

לעסק יש את הזכות להתנסות בטכנולוגיות חדשות, שיש בהן לגרום להפרעה או לאי נעימות, וזאת על פי שיקול דעתו בלבד.

לעסק מלוא הזכות להשעות זמנית ו/או  לצמיתות את האתר מכל סיבה כלשהי וללא צורך בהתראה כזו.

עדכון תנאי השימוש

לעסק מלוא הזכות לבצע בכל עת כל שינוי בתנאי השימוש, וזאת באמצעות מתן הודעה לכך באתר בטרם יכנסו שינויים אלו לתוקף. המשתמשים מתבקשים בזאת להתעדכן בתנאי השימוש עם כל כניסה לאתר.

כל שינוי כמאור יבוצע בהתאם ובכפוף להוראות הדין הרלוונטית.

דין וסמכות שיפוט

כל שימוש באתר כפוף אך ורק לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

המחאה

לעסק שמורה הזכות להמחות ו/או  להעביר באופן זמני ו/או  לצמיתות את הבעלות על האתר ותכניו לכל צד שהוא. המשתמשים מוותרים בזאת על טענה לעניין זה. העסק מתחייב לנהוג בהתאם להראות הדין לעניין זה.

מדיניות הפרטיות באתר

מדיניות הפרטיות באתר (להלן: המדיניות), מסדירה את אופן השימוש במידע הנמסר לעסק עם השימוש באתר או עם הזנתו לצורך רישום או קבלת מידע מהאתר (להלן: המידע שנמסר).

מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

מובהר בזאת, המשתמשים אינם חבים למסור מידע כלשהו לעסק, וכל מסירה כזאת נעשית באופן וולונטרי בלבד.

לאתר מלוא הזכות לעשות שימוש במידע הנמסר לצרכיו, לרבות איסוף, אחסון, מסירה, העברה לצד ג’ של המידע המסופק בכל דרך ו/או  בכל אמצעי שיבחר.

העסק ימסור, ככל שיתבקש לעשות זאת על ידי מי מהרשויות המוסמכות במדינת ישראל ובהתאם להוראות כל דין, כל או חלק מהמידע שנמסר.

שימוש בעוגיות

האתר עושה שימוש בעוגיות Cookies, וזאת לצורך תפעול שוטף של האתר, וכן במטרה לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שבאתר, לאימות זהות המשתמש, וכן להתאמת האתר לצרכי המשתמשים והעדפותיהם ולצרכי אבטחת מידע.

השימוש בעוגיות נעשה באמצעות הדפדפן של המשתמשים, ונשמר על גבי המכשיר המשמש לגלישה באתר. למשתמשים אפשרות למחוק או למנוע שימוש כזה באמצעות הגדרות המכשיר. הסרה/ ביטול העוגיות כאמור יש בה לפגוע בחוויית השימוש באתר.

העסק מתחייב לספק רמת אבטחת מידע נאותה, איך אין בזה כל ערובה למניעה מוחלטת של סיכונים לשימוש זדוני ו/או  בלתי מורשה.

זכות עיון במידע

למשתמשים עומדת הזכות לעיין, לעדכן או להסיר את המידע שנאסף בגין השימוש באתר, וזאת בהתאם להראות הדין. כל החפץ בכך יצור קשר עם העסק באמצעות הדוא”ל studio AT greenscreen.co.il.

תפריט נגישות