תנאים ומגבלות להשכרת שירותים

א. מבוא:

 1. מבצע ההזמנה באתר (להלן: מזמין השירות) מצהיר כי הוא הבעלים של החברה/העסק ו/או נתנה לו ההרשאה לבצע את ההזמנה בשם החברה/העסק ו/או אדם אחר ומילא את הפרטים מלאים, נכונים ומדויקים ואין כל מניעה באשר היא להזמין את השירות.
 2. הגשת מידע כוזב ו/או ללא הרשאה כדין הנה עבירה פלילית. נגד העושה כן, ינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין כל נזק שיגרם “פוטוגרפר ישראל”.
 3. חברה ו/או עסק ו/או אדם כפי שמופיע תחת “שם החברה” (פרטי החיוב) ב-“טופס הזמנת השכרה של הסטודיו/אולפן”, לרבות כל מי מטעמו (להלן: “השוכר”).
 4. הסטודיו לרבות כל הציוד בו בבעלות של “פוטוגרפר ישראל” ע.מ. 031923881 (להלן: “הסטודיו או המשכיר“).
 5. השוכר מודע לכך שהפרת חלקים מהסכם זה כרוכה בקנס כספי בסך 500 ₪ (להלן: “קנס”) לכל הפרה, אשר ישולם למשכיר בנוסף לעלויות השכירות
 6. הזמנה זו הינה ההסכם הסופי והמחייב בין הצדדים.
 7. כותרות הסעיפים בהסכם זה הנן לשם הנוחיות בלבד, ולא תשמשנה לשם פרשנות ההסכם בכל צורה שהיא.
 8. טרום ההזמנה, השוכר רשאי (ואף מומלץ) לבקר בסטודיו (בתיאום מראש בלבד) לבדוק שהסטודיו והציוד המושכר מתאימים לצרכיו.
 9. השוכר מצהיר כי בטרם בצע את ההזמנה, בדק את הסטודיו ו/או הציוד המושכר, ומצא אותם מתאימים לצרכיו  ואין לו כל טענה בנושא זה.


ב. מועד ההשכרה והשירותים:

 1. תאריך ההשכרה לחיוב יהיה בתאריך אותו הזמין השוכר ו/או מזמין השירות בטופס הזמנה זה.
 2. שעת תחילת ההשכרה ו/או מתן השירותים תחושב לפי “שעת התחלה” שהשוכר הזמין בטופס הזמנה זה.
 3. שעת סיום ההשכרה ו/או מתן השירותים תחושב לפי “שעת הסיום” בפועל בו השוכר ו/או כל מי שמטעמו עזבו את הסטודיו.
 4. כניסת השוכר לסטודיו תתאפשר אך ורק עם תחילת שעת ההשכרה בהזמנה.
 5. היה ולא פינה השוכר ו/או מי מטעמו את הסטודיו בתום שעת הסיום שהזמין בהזמנה זו ולא נתנה לו אפשרות להארכת משך ההשכרה יחויב השוכר בקנס וזאת בנוסף לעלות השכירות בפועל, וזאת עבור כל שעה ו/או חלק ממנה עד לפינוי הסטודיו בפועל, בהתאם לתעריף שעות נוספות ו/או ציוד נוסף.


ג. שעות הפעילות של הסטודיו:

 1. שעות עבודת הסטודיו בימי חול הנן: משעה 06:00 ועד השעה 22:00. בימי שישי וערבי חג בין השעות 06:00 ועד השעה 14:00 בחגים ושבתות הסטודיו סגור (להלן: “שעות הפעילות”).
 2. שוכר המעוניין להשכיר את הסטודיו יבצע זאת בהתאם ללוח הזמנים המוצע באתר.
 3. היה ולא נמצאה משבצת תואמת צרכי השוכר, יפנה למשכיר לבדיקת הנושא.


ד. הזמנה מחוץ לשעות הפעילות:

 1. מעבר לשעות הפעילות, המתחם שבו שוכן הסטודיו סגור.
 2. שוכר המעוניין בזמנה מחוץ לשעות הפעילות, יישא בעלויות נוספות הכרוכות בפתיחת הבניין באופן ייחודי עבורו.
 3. מטעמי אבטחה, חל איסור מוחלט על השוכר או מי מטעמו לסייר בבניין. היה וכתוצאה מאי ציות לאיסור זה הופעלו האזעקות או התלונן השומר או מי מדיירי הבניין יחויב השוכר בקנס.
 4. הכניסה והיציאה למתחם תתאפשר בצורה מרוכזת בלבד וזאת בתיאום עם מערך האבטחה בבניין. השוכר מתבקש להעירך לכך מראש.


ה. החזרת הסטודיו בתום ההזמנה:

 1. השוכר יחזיר את הסטודיו נקי ומסודר כפי שקיבל אותו. היה ולא עשה כן, יחויב השוכר בקנס.
 2. בחר השוכר לסיים את הצילומים טרום המועד שנקבע, יעדכן את המשכיר בכך ויפעל על פי הנחיותיו בלבד.


ו. שעות נוספות ו/או שירותים נוספים ו/או ציוד נוסף:

 1. הזמנת השכרה ו/או שירותים נוספים מעבר לקבוע בהזמנה, יתאפשרו בהתאם לזמינות הסטודיו וזמינות הצוות ונתון לשיקול דעתו הבלעדי של המשכיר.
 2. מחירון הארכת השכרה:
  2.1  שעת השכרה נוספת– 300 ₪
  2.2  שעת צלם ומצלמה נוספת -300 ₪
  2.3  שעה נוספת של מאפרת -250 ₪
  2.4  שעת ליווי מקצועי נוספת –  300 ₪
  2.5  שעת מפעיל טלפרומפטר נוספת- 100 ₪
 3. מחירון הארכה לשירותים נוספים:
  3.1 שעת במאי נוספת – 300שח
  3.2 משמרת עריכה (עד 8 שעות) נוספת – 1500שח
  3.3 שעת עריכה נוספת – 200שח
 4. השכרת ציוד ו/או שירותים נוספים תתאפשר בהתאם לזמינותם, ולפי התעריף הקבוע באתר האינטרנט של הסטודיו (להלן: “האתר“).
 5. תשלום התוספת עבור ההשכרה ו/או השירותים הנוספים ו/או הציוד הנוסף ישולם עיי השוכר עד לסוף יום ההשכרה, במזומן ו/או בהעברה בנקאית ו/או באפליקציית תשלום bit או PayBox, תשלום דרך PayPal כרוך בתוספת עמלה של 5% מסה”כ הסכום המשולם.
 6. המחירים הינם עבור שעת השכרה ו/או שירות נוספת או חלק ממנה.


ז. ביטול או דחיית מועד ההשכרה ו/או השירותים:

ביוזמת המשכיר

 1. המשכיר רשאי לבטל או לדחות או לשנות את הזמנה בכל עת, הדבר יעשה במסירת הודעה לשוכר.


ביוזמת השוכר

עד 3 ימי עסקים לפני מועד ההזמנה

 1. השוכר ראשי לבטל או לדחות את ההזמנה ללא חיוב.
 2. השוכר יעשה זאת על ידי משלוח הודעה בכתב.
 3. מודגש בזאת שמשלוח הודעה לאחר השעה 17:00, תחשב כאילו נשלחה ביום העוקב.


במסגרת 3 ימי עסקים לפני מועד ההזמנה

 1. השוכר רשאי לבטל ההזמנה, וזאת תמורת תשלום מחצית מעלות ההזמנה (להלן: “דמי ביטול“).
 2. השוכר רשאי ובאופן חד פעמי לדחות את ההזמנה וזאת ללא דמי ביטול.
 3. דחיית ההזמנה הינה סופית ואינה ניתנת לדחייה נוספת או ביטול.
 4. דחיית ההזמנה ללא דמי ביטול, תתאפשר ללא שינויים מלבד התאריך.
 5. בקשת הדחייה תועבר בכתב למשכיר.
 6. משלוח הודעה לאחר השעה 17:00, תחשב כאילו נשלחה ביום העוקב.
 7. מועד ההזמנה החדש יקבע בהתאם ללוח הזמנים של הסטודיו ובהתאם לשעות הפעילות שלו בלבד, ולזמינותם של ספקי השירותים.


ביום ההזמנה

 1. השוכר רשאי לבטל את ההשכרה עד לשעת ההתחלה הנקובה בהזמנה (להלן: “שעת ההתחלה”), וזאת תמורת תשלום דמי ביטול ולא פחות ממחיר מינימום להזמנה כפי שזה מופיע באתר.
 2. לאחר שעת ההתחלה לא ניתן לבטל את ההשכרה, והשוכר יחויב בעלות ההזמנה במלואה.
 3. למען הסר ספק, דחייה ביום ההזמנה אינה אפשרית.


הזמנה במסגרת מבצע/ הטבה

 1. הזמנה שבוצעה במסגרת מבצע או הטבה, ניתנת לביטול עד ל-3 ימי עסקים לפני מועד ההזמנה בפועל. בחלוף מועד זה, לא ניתן לבטל או לדחות הזמנה והמשכיר יישא בעלויות ההזמנה בהתאם למוסכם.


ח. שינוי שעות ההזמנה:

 1. בהזמנות מעל מחיר מינימום השוכר רשאי לקצר שעות ההזמנה, וזאת עד למחיר מינימום הקבוע באתר.


עד 3 ימי עסקים לפני מועד ההזמנה

 1. השוכר ראשי לקצר שעות ההזמנה ללא חיוב.


במסגרת 3 ימי עסקים לפני מועד ההזמנה

 1. קיצור שעות ההזמנה יחויב ב-50% מסך עלות השעות והשירותים הנלווים שקוצרו ולא פחות ממחיר מינימום הקובע באתר.
 2. למען הסר ספק, בכל מקרה של קיצור ביום ההזמנה, יבוצע חיוב מלא בהתאם להזמנה.
 3. מובהר בזאת מרגע אישור בקשת קיצור שעות ההזמנה, הדבר הינו סופי.
 4. כל ארכה שתינתן ללקוח ובהתאם לזמינות בסטודיו, תחושב כשעה נוספת כפי שזו הוגדרה לעיל.
 5. ככל והופקד פיקדון כלשהו/ או בוצע תשלום מראש, תועבר בקשה להשבת הסכום שנתקבל לחברת הסליקה, וזאת תוך 5 ימי עסקים מקבלת הודעת הביטול, יובהר, במקרה שבו השוכר חייב בחיוביים כלשהם בגין ההזמנה, יושב הסכום שנתקבל לאחר קיזוז חיובים אלו.
 6. ביטול או שינוי מועד השכירות יעשה מראש ובכתב לכתובת הדוא”ל studio@greenscreen.co.il.
 7. במקרה שהשוכר בחר לשנות את ההזמנה, החיוב יקבע לפי התעריף העדכני באתר.


ט. אחריות נזיקית:

 1. השוכר הינו האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם לציוד ו/או לסטודיו בזמן ההשכרה.
 2. השוכר הינו האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, בכל מתחם הבניין וזאת בכל משך שהותו ו/או מי מטעמו בבניין.
 3. במקרה ונגרם נזק, מתחייב השוכר לפעול בשקידה הראויה, ולהשקיע את הזמן והמשאבים הדרושים לצורך השבת המצב לקדמותו, זאת ללא כל דחוי או עיכוב.


תיקון הנזק והשבת המצב לקדמותו 

 1. היה ונגרם נזק, באחריות הבלעדית והמלאה של השוכר לתקנו ו/או להשיב את המצב לקדמותו לאלתר, וזאת לשביעות רצונו המלאה של המשכיר.
 2. עד לתיקון הנזק לשביעות רצונו המלאה של המשכיר, יחויב השוכר בעלות שכירות יומית של הציוד הניזוק.
 3. היה והנזק שנגרם פוגע בהמשך פעילות הסטודיו, יחויב השוכר בדמי שכירות יומיים בהתאם להשכרת”One Day” באתר, וזאת עד לתיקון הציוד ו/או הנזק או שהשוכר סיפק למשכיר ציוד חדש זהה לזה שניזוק.
 4. יובהר, נזק למי מאביזרי הציוד יראה כנזק לציוד עצמו.
 5. בחלוף 5 ימים מקורת הנזק, יתווסף קנס עבור כל יום עד לתיקון הנזק או החלפת הציוד הניזוק, קנס זה הינו בנוסף לעליות השכירות.
 6. השוכר יעביר את כל החיובים בגין הנזק מיד עם בקשת המשכיר לכך.


נזק בלתי הפיך

 1. גרם השוכר לנזק בלתי הפיך או לאובדן ציוד, באחריותו המלאה והבלעדית להחליפו בחדש ללא דחוי. השוכר מתחייב להקדיש כל המשאבים הנדרשים לכך.
 2. הציוד החדש יהיה זהה לציוד הניזוק. במקרה ולא ניתן להזמין ציוד זהה, יזמין השוכר ציוד בעל מאפיינים דומים, הכל בהתאם להנחיות המשכיר ולשביעות רצונו המלאה.
 3. השוכר יישא בעלויות הרכישה במלואן, זאת עד לקבלת המוצר החדש בסטודיו, על השוכר לקחת בחשבון בנוסף את כל התשלומים הנלווים (תוספות להזמנות מחו”ל: מסים, הובלה ואחסון וכו).
 4. עד לקבלת הציוד החדש יחולו הוראות פרק “תיקון הנזק והשבת המצב לקדמותו” בהסכם זה.


נייר רקע

 1. עשה השוכר שימוש בנייר רקע, יחזירו כשהוא נקי ומסודר (ללא קרעים או קמטים).
 2. במקרה שנגרם נזק לנייר רקע, ישלם השוכר 70 ₪ (בנוסף לעלויות השכרת הנייר), וזאת עבור כל מטר רץ של רקע נייר שניזוק.
 3. ספירת האזור הניזוק תבוצע מתחילת גליל הרקע ועד להגעה לנייר רקע שמיש.


בד ירוק/ שחור

 1. עשה השוכר שימוש ברקע בד, יחזירו כשהוא נקי.
 2. במקרה שנגרם נזק שאינו הפיך, לרבות לכלוך שלא ניתן להסרה ו/או קרע ו/או כל נזק אחר לרקע הבד הירוק ו/או השחור ידאג השוכר להחליפו לאלתר, הכל בהתאם לקבוע בפרק “תיקון הנזק והשבת המצב לקדמותו” להסכם זה.
 3. במקרה ולא יהיה ניתן להשתמש בבד שניזוק, יפצה השוכר את המשכיר בסכום של השכרה יומית One Day” ” כפי שמופיע באתר, וזאת עבור כל יום עד לקבלת הבד החדש. הקביעה לעניין זה הינה של המשכיר ובהתאם לשיקול דעתו בלבד.


חיבור מעוגל בין הקירות לרצפה ובין שני הקירות (“לימבו”):

 1. בסטודיו קיים לימבו בצורת “ר”, רוחב הקיר המרכזי עם הלימבו הינו כ-7 מ’ ורוחב הקיר הצדדי עם הלימבו הינו כ-4 מ.
 2. הלימבו עשוי דיקט ולכן הוא מאוד עדין לשבר ו/או סדק.
 3. חל איסור מוחלט להתקרב ללימבו (אין להתקרב חצי מטר מקירות האולפן).
 4. השוכר ו/או מי מטעמו שידרוך על הלימבו, או ישים עליו ציוד ו/או חפץ ו/או כל דבר אחר, יחויב בקנס, וזאת גם במידה ולא נגרם נזק כלשהו ללימבו.
 5. היה ונגרם נזק ללימבו, יישא השוכר בעלות תיקון הנזק.
 6. היה והנזק שנגרם פוגע בהמשך הפעלת הסטודיו, ישלם השוכר דמי שכירות יומיים כפי שמופיעים באתר וזאת עד לתיקון הנזק לשביעות רצון המשכיר. מובהר בזאת, הקביעה לעניין זה הינה של המשכיר ובהתאם לשיקול דעתו בלבד.


י. הוצאת ציוד מהסטודיו:

 1. אין להוציא ציוד מחוץ לסטודיו ללא קבלת אישור מראש ובכתב לכך.
 2. היה והשוכר או מי מטעמו הוציא ציוד ללא היתר, הן אם הדבר נעשה במכוון והן אם לא, ידאג השוכר להחזירו במצב תקין כמו שהיה לפני תחילת ההשכרה, בהקדם ולא יאוחר מתום מועד ההשכרה בהזמנה.
 3. בגין הוצאת ציוד ללא רשות מראש, ישלם השוכר קנס, זאת בנוסף לעלויות השכרת הציוד.
 4. למשכיר עומדת הזכות לדרוש שהציוד שהושב ייבדק על ידי מעבדה מוסמכת והשוכר יישא בעלויות הבדיקה והתיקונים ככל וידרשו כאלו.
 5. במקרה שלא הוגדר מחיר השכרת ציוד באתר, המחיר להשכרתו היומית יחושב לפי 5% מערכו של מוצר חדש זהה לזה שנלקח.
 6. השבת ציוד תקול ו/או עיכוב בהשבתו לתקופה העולה על 5 ימים ממועד הוצאתו, יחולו הוראות פרק “נזק בלתי הפיך” להסכם זה.


יא.
מפגעים:

עישון:

 1. חל איסור מוחלט לעשן בכל מתחם הבניין לרבות הסטודיו, השוכר יהיה אחראי לדאוג שהוא ו/או מי מטעמו לא יפרו סעיף זה, היה והשוכר ו/או מי מטעמו הפר סעיף זה, יחויב השוכר בקנס. הקנס יהיה בנוסף לכל קנס שינתנו עיי הרשויות בגין הפרה זו.
 2. מובהר בזאת, ככל וישתו עלויות נוספות לרבות אך לא רק קנסות או בגין הליך משפטי,  יישא השוכר ו/או המפר מטעמו במלוא העלויות.


רעש
:

 1. הסטודיו מבודד ומותאם לצמצום רעשים חיצוניים.
 2. היה וביום ההשכרה ישנה הפרעה שאינה בשליטתו של המשכיר, אשר יש בה לפגוע באיכות הצילומים, רשאי המשכיר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי לאפשר לשוכר לדחות שעות או יום ההשכרה, הכל בהתאם לזמינות הסטודיו. מובהר בזאת שאין הדבר מהווה התחייבות לעשות כן.
 3. בכל מקרה, לא יינתן פיצוי כספי. אין המשכיר חב בעלויות נלוות החלות על השוכר בשל כך, לרבות השכרת ציוד וכוח אדם.
 4. השוכר מתחייב לשמור על השקט בסטודיו ובבניין.
 5. הסטודיו נמצא בבניין משותף בשכנות לעסקים נוספים, השוכר לא יבצע אף פעולה שיש בה להוות הפרעה לאותם עסקים. הפרעה לרבות רעש מכל סוג וכל מטרד אחר שעולה לכדי הפרעה.
 6. היה והמשכיר או מי מהשכנים בבניין או כל אדם אחר שיתלוננו על רעש שהשוכר או מי מטעמו יוצר, ידאג השוכר להפסיקו במיידי.
 7. במקרה שבו השוכר לא שעה ל-3 בקשות להפסקת הרעש שבאחריותו, המשכיר רשאי לדרוש מהשוכר לסיים את ההשכרה והשירותים ולפנות את המקום במיידי.
 8. במקרה זה, ישלם השוכר עלות ההשכרה והשירותים הנוספים במלואה, בתוספת קנס, לשוכר לא תהיה כל טענה בשל כך.
 9. היה ובעקבות מעשיו ו/או מחדליו נגרם נזק לצד ג’, יראו בשוכר כאחראי הבלעדי לכך.
 10. אין בפנוי לבקשת המשכיר, לגרוע במי מחובותיו של השוכר להשבת הסטודיו והציוד המושכר במצב שקיבל אותן.


יב. שמירת סדר וניקיון:

 1. השוכר מתחייב לשמור על הסדר והניקיון של הסטודיו והחללים המשותפים.
 2. השוכר ידאג לנקות כל לכלוך שנגרם כתוצאה ממעשים או מחדלים שלו ו/או של כל מי מטעמו (אנשי צוות, מוזמנים וכו’).
 3. בתום השכירות, חלה חובה על השוכר לנקות את הסטודיו והחללים המשותפים מכל לכלוך שנגרם על ידו ו/או של כל מי מטעמו (אנשי צוות, מוזמנים וכו’).
 4. לא השיב השוכר הסטודיו או החללים המשותפים נקיים ומסודרים כפי שקיבל אותם, יחויב השוכר בקנס ובעליות הניקוי בהתאם.
 5. החזיר השוכר את הסטודיו במצב שאינו מאפשר השכרת הסטודיו, יחויב בעלויות ההשכרה בהתאם לקבוע בפרק ” ו. שעות נוספות ו/או ציוד נוסף”, זאת עד להשבת המצב לקדמותו.
 6. המשכיר שומר לעצמו את מלוא הזכות לדרוש שיפוי מלא בגין נזקים שיגרמו לצד ג’ בשל דחיית מועד הצילום שנקבע להם כתוצאה.


יג. ביטוח והגבלת אחריות המשכיר:

 1. מזמין השירות מתחייב בזאת לדאוג לכיסוי ביטוחי מלא עבור כל אדם ו/או ציוד בבעלותו לכל תקופת ההשכרה.
 2. המשכיר לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל ציוד שהושאר בסטודיו לפני, באמצע ובתום מועד ההשכרה.
 3. מוסכם בזאת כי היה ונשאר ציוד בסטודיו, ידאג השוכר לפנותו בהקדם, ולא יאחר מ-5 ימים ממועד ההשכרה.
 4. לאחר מועד זה הציוד יועבר לבעלות המשכיר, ולשוכר לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המשכיר מכל מין וסוג שהוא.
 5. השימוש בהליכון “ירוק” (ללא אמצעי בטיחות), הינו מסוכן, על כן, חובה להפעילו במשנה זהירות. כל תאונה ו/או נזק בשל הפעלה רשלנית הינה באחריותו המלאה של השוכר.


יד.
הגבלת היצע שירותיו של המשכיר:

 1. המשכיר אינו מספק שירותים עבור לקוחות המבצעים ניסוי בבעלי חיים, לקוחות מתחום תעשיית הנשק על כל רבדיו, לקוחות העוסקים בסחר בבני אדם, לקוחות העוסקים בתכנים פורנוגרפיים ולקוחות העוסקים בפעולה המנוגדת לחוק ולדין.
 2. השוכר מצהיר ומתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו ו/או הלקוח שאליו מיועדת העבודה לא עוסקים במי מהעסקים והתעשיות שאוזכרו לעיל.
 3. היה ויתברר כי אין כך הדבר, רשאי המשכיר לבטל את השכירות בכל עת, לרבות ביום ההשכרה או במהלכה.
 4. בוטלה ההשכרה בשל כך, יראו השוכר כמבקש לבטל ההזמנה, ויחולו הוראות “פרק ביטול או דחיית מועד ההשכרה ו/או השירותים”
 5. מובהר בזאת שלא תהיה לשוכר כל תענה או דרישה לעניין הפסדים ו/או נזקים שנגרמו לו כתוצאה מביטול ההשכרה.


טו. אבטחה:

 1. המשכיר רשאי לדרוש מהשוכר שיפקיד לידי המשכיר מסמך מזהה (ת.ז. או דרכון או רישיון נהיגה) כערבון במשך זמן ההשכרה וכתנאי להשכרה.
 2. בסטודיו קיים מחסן שהוא מחוץ לתחום ההשכרה. לא יכנס השוכר ו/או מי מטעמו למחסן מכל סיבה שהיא. היה והפר השוכר ו/או מי מטעמו את סעיף זה, יהיה השוכר אחראי לכל נזק או אובדן או גניבה של הציוד במחסן.
 3. בסטודיו מתקנות מצלמות אבטחה. כל התעסקות איתם או ניתוקן מהווה הפרה מהותית של הסכם ותחייב את המשכיר בקנס, זאת לצד שיפוי בגין נזק ו/או חוסר שיתגלה לאחר ההשכרה.
 4. אין לעזוב את הסטודיו ללא השגחה בכל שעות השכירות. השוכר הינו האחראי הבלעדי לכל נזק באשר הוא שיגרם בעקבות עזיבת הסטודיו ללא תיאום עם המשכיר.
 5. מובהר בזאת שהשוכר חייב לדווח ובאופן מידי למשכיר וזאת עבור כל נזק או תקלה או כל אירוע אחר הרלוונטי לעניין זה. במקרה מעין זה יש לעצור כל שימוש/ פעולה וליצור קשר מידי עם המשכיר לקבלת הנחיות.


טז. מתן קרדיט:

 1. השוכר מתחייב לציין במסגרת היצירה המוגמרת את שם האולפן וכן את כל שמות המעורבים מטעם האולפן שנטלו חלק ביצירה, לרבות היוצרים והיוצרות והעובדים/ות הנוספים שפעלו מטעם האולפן. ציון כל שמות המעורבים מטעם האולפן יעשה בדרך המקובלת לפי סוגי היצירות.
 2. לצורך מתן הקרדיט, יעביר המשכיר לשוכר, תוך 3 ימי עסקים מתום ההשכרה, רשימה שמית של כל היוצרים והיוצרות וכן העובדים והעובדות הנוספים שנטלו חלק ביצירה מטעם האולפן.


יז. אחסון חומרים:

 1. השוכר ידאג להעברת כל המידע שאחסן בכלי האחסון ששכר (כרטיסי זיכרון וכו’), בטרם השבתם למשכיר ולפני תוםמועד השכירות.
 2. השוכר ידאג להצטייד בחומרה הדרושה לשם כך.
 3. ככל והשוכר לא עשה זאת, המשכיר ימחק כל חומר השמור על אמצעי אחסון שבבעלותו, וזאת עם השבתם.
 4. חובת השוכר לדאוג לגבות כל מידע שבחר לשמור על אמצעי אחסון ששכר, וזאת לאמצעי אחסון בבעלותו.


יח. שירות גיבוי חומרים שצולמו באולפן:

 1. ככל והשוכר רכש במסגרת ההזמנה “שירות גיבוי חומרים בענן”, יעביר המשכיר החומרים כפי שאלו נתקבלו (AS IS) לחשבון האולפן בשרתי ענן דוגמת Dropbox.
 2. מובהר בזאת, שאין המשכיר אחראי לאיכות וטיב החומרים, והשירות הניתן הינו גיבוי חומרים כפי שאלו נתקבלו בלבד.
 3. העלאת החומרים אינה מהווה תחליף לשמירת החומרים על ידי השוכר.
 4. הליך העלאת החומרים יבוצע בהקדם האפשרי.
 5. בתום העלאת החומרים, יישלח קישור (לינק) לכתובת הדוא”ל שהזין השוכר, המאפשר גישה להורדת חומרים בלבד, וזאת לכל המחזיק בלינק. העברת הלינק לצד ג’ הינה באחריותו הבלעדית של השוכר.
 6. עם קבלת הלינק, יפעל השוכר לבדיקת תקניות העלאת החומרים ולשמירת החומרים באמצעי אחסון משלו.
 7. השוכר מודע לכך שכל החומרים הנמצאים על כלי אחסון הפיזיים באולפן ימחקו בתום ההעלאה.
 8. אחסון החומרים הינו לתקופה מוגבלת של 90 ימים מיום העלאתם.


יט. תנאי תשלום:

 1. המחירים באתר הם עבור תשלום מיידי בלבד (תשלום רגיל בכרטיס אשראי יחשב כתשלום מיידי). במקרה של עסקה בתשלומים או במקרה של דחיית תשלום מכל סיבה שהיא, יתווספו חיובים כמפורט לעיל.
 2. תשלום עבור ההזמנה יבוצע במועד ביצוע ההזמנה באתר.
 3. היה והשוכר מעוניין לבצע את התשלום במזומן/ צ’ק/העברה בנקאית/אפליקציית תשלום יציין זאת במעמד ההזמנה. למען הסר ספק, התשלום יבוצע בטרם החלה ההשכרה.
 4. הסכמה על מועד התשלום המלא ו/או חלקי, השונה מזה המפורט לעיל תהיה אך ורק אם בחר השוכר באפשרות זו בעת ההזמנה באתר.
 5. ככל ולא הוגדר מועד תשלום עבור רכיב בהסכם, יראו את מועד התשלום כמועד דרישת המשכיר.
 6. מוסכם כי עבור איחור בתשלום מהמועד שסוכם תיווסף תוספת מידית של 150 ₪.
 7. בנוסף לכך, על כל חודש איחור מהמועד שסוכם תיווסף תוספת של 150 ₪ נוספים ועד לתשלום המלא בפועל.
 8. יובהר, כל איחור בתשלום יבטל כל הנחה ו/או הטבה שניתנה לשוכר, ויחויב בעלות מלאה בהתאם למחירון באתר.
 9. כל המחירים אינם כוללים מע”מ.
 10. לאחר פירעון התשלום המלא תשלח חשבונית מס/קבלה למייל שהוזן עיי מזמין השירות.


כ. שונות:

 1. השוכר מודע ששטח הסטודיו הייעודי קטן מ-60 מ”ר, ואין אפשרות להכניס ציוד חריג מפאת גודל ו/או כמות.
 2. למען הסר ספק, מובהר בזאת שלא תותר הכנסת ציוד כבד או כל דבר המחייב היערכות מיוחדת לרבות אך לא רק ציוד הגברה ותאורה וכזה המחייב הספק חשמל גבוהה.
 3. הכנסת בעלי חיים לסטודיו תתאפשר בהתאם לקבוע בפרק “הגבלת היצע שירותיו של המשכיר” בהסכם זה, ומותנה באישור מראש ובכתב מאת המשכיר. מובהר בזאת שלא תתאפשר הכנסת בעלי חיים ללא תיאום ואישור מראש.
 4. מובהר בזאת שלא תתאפשר כל השכרה או המשך השכרה מעבר לשעות פעילות הבניין. שעות הפעילות בימי חול הינן מהשעה 06:00 ועד השעה 22:00 (שישי עד השעה 14:00).
 5. שימוש ברשת האינטרנט יעשה בהתאם לחוק. השוכר לא יעשה שימוש המנוגד לחוק או כל פעולה אחרת שיש בה להבות הפרעה ו/או לגרום נזק באשר הוא.
 6. השוכר מאשר לקבל עדכונים ודברי פרסום מאת המשכיר, באמצעות פרטי הקשר שמסר. לשוכר עומדת הזכות לגרוע עצמו מרשימת מקבלי העדכונים ודברי פרסום בכל עת שיחפוץ, וזאת באמצעות הודעה למשכיר. ההסרה תבוצע תוך 72 שעות מרגע קבלת ההודעה.
 7. המשכיר רשאי לפרסם, בכל דרך שיבחר, תצלומים של ההפקה ו/או יעשה שימוש בחומרים שצולמו בסטודיו, זאת במטרה לקדם את הסטודיו ושירותיו. שוכר שאינו מעניין בכך, יציין זאת מראש.
 8. השוכר אינו רשאי להעביר ו/או למחות את השירות שהוזמן לצד שלישי ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשכיר .
 9. השוכר מתחייב לעמוד בכל מהמחויבות וההנחיות העדכניות מאת הרשויות המוסמכות להתמודדות עם נגיף הקורונה.
 10. הסטודיו יכול להכיל עד 15 אנשים. לא תותר כניסת אנשים מעבר לכך.
 11. השוכר מצהיר כי כל הפרטים שמילא בעת ההזמנה נכונים, מדויקים ומלאים.
 12. השוכר מצהיר כי קרא, מבין ומקבל את כל התנאים והגבלות כפי שמופיעים לעיל.
 13. הפר השוכר או מי מטעמו מי מתנאי החוזה, המשכיר רשאי להורות על פינויו המיידי של הסטודיו. לא תהיה טענה, דרישה או תביעה לעניין זה.
 14. מוסכם בין הצדדים, שבמקרה של מחלוקת משפטית, תהא הסמכות המקומית לבתי משפט במחוז תל אביב בלבד.


כא. שירותי אולפן וירטואלי ושידורים חיים:

בנוסף לכל המובא לעיל, עם הזמנה של שירותי אולפן וירטואלי ו/או שידורים חיים (להלן: שירותי אולפן מתקדמים), יחולו גם התנאים הבאים.

שריון מועד

 1. בקשה לשריון מועד לשירותי אולפן מתקדמים תבוצע באמצעות אתר המשכיר. עם קבלת הבקשה, תיבדק זמינות האולפן ואנשי הצוות, שלאחריה ישלח עדכון לאישור או דחיית הבקשה. ללא אישור השכרה – ההזמנה אינה תקפה. בכל מקרה, מומלץ לוודא קליטת ההזמנה טלפונית מול המשכיר.

אחריות המזמין

 1. בשל אופי שירותי אולפן מתקדמים ובמטרה להיערך בהתאם, באחריות המזמין לוודא:

תנאים נוספים והגבלת אחריות

 1. המשכיר עושה את מירב המאמצים בכדי לאפשר הקלטה ושידור החומרים המופקים באולפן ללא כל הפרעה, אך יחד עם זאת אין המשכיר נושא באחריות לכל תקלה, הפרעה או כל בעיה אחרת הנובעת מכח עליון ו/או צד ג’ שאינו באחריותו או בשליטתו של המשכיר.
 2. יובהר, האולפן אינו מחזיק בגנרטור חירום ובמקרה של הפסקת חשמל או הפסקת אינטרנט לא יהיה ניתן להמשיך בפעולות השידור או ההקלטה.
 3. בשידורים חיים מבוצעת עריכה בלייב וזאת בשים לב לכל המגבלות הכרוכות בכך.
 4. האולפן מציע את שירותיו בשפות עברית ואנגלית בלבד.
 5. המשכיר שומר לעצמו הזכות להפסיק כל שידור ו/או צילום ככל והשוכר מבצע פעולות המנוגדות לדין או להסכם. במקרה של הפסקת השידור, לא יבוצע החזר כספי עבור ההזמנה ואין המשכיר אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך. פינוי האולפן יבוצע מיידית וללא כל דיחוי.
 6. הכנסת בעלי חיים לאולפן מותנה באישור המשכיר מראש ובכתב. אין בנאמר להוות התחייבות כלשהי לאישור המשכיר להכנסת בעלי החיים.
 7. בשל מוגבלות חלל הצילום יתאפשר אירוח של עד 4 מצולמים במקביל. תשומת לבכם כי מדובר בחלל עבודה אחד ולא ניתן לבצע בו מספר פעולות במקביל.

חבילת שירותי אולפן מתקדמים

 1. חבילת שירותי אולפן מתקדמים כוללת שירותים, ציוד ומספר שעות עריכה קבועים מראש. כל תוספת של זמן, ציוד ושעות עריכה תתאפשר בהתאם לזמינות האולפן ואנשי הצוות, ובהתאם למחירון.

תפריט נגישות